Koncepcja pracy ZS5 w Bełku na rok szk. 2012/2013 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 18 września 2012 00:00

CEL NADRZĘDNY:

Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności  potrzebne do dalszego etapu kształcenia.

Dla realizacji tego głównego i podstawowego celu - wszelkie działania i funkcje
w szkole pragniemy koncentrować na:

 • KOMPETENCJACH I ROZWOJU ZAWODOWYM NAUCZYCIELI
 • ORGANIZACJI PROCESU DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEGO
 • BEZPIECZEŃSTWIE
 • PROMOCJI ZDROWIA I HIGIENY
 • EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
 • OPIECE PEDAGOGICZNEJ, PRZECIWDZIAŁANIU PATOLOGII SPOŁECZNEJ
 • WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM
 • DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOLNEJ
 • BAZIE SZKOŁY

KRYTERIUM SUKCESU:

 1. Szkoła dostępna dla wszystkich uczniów poprzez obiektywnie i ogólnie uznane zasady oceniania oraz zajęcia pozalekcyjne dla uczniów o różnych zdolnościach i zainteresowaniach.
 2. Szkoła przyjazna dla dzieci i ich rodziców, silnie związana z własnym regionem.

3. W pełni demokratyczna, samorządna i przyjazna szkoła, w której zdrowy i bezpieczny uczeń czuje się dobrze, jest jej współtwórcą i współgospodarzem.

4. Szkoła bez agresji i zagrożeń społecznych, oferująca alternatywę wobec innych pokus.

5. Szkoła przygotowująca do startu w dorosłe życie.

6. Szkoła dobrze zorganizowana, sprawnie zarządzana, funkcjonalna dla uczniów, rodziców i pracowników.

Osiągniemy te cele poprzez kontynuację działań już podejmowanych , to jest:

· system diagnozy osiągnięć uczniów za pomocą testów przygotowanych przez różne instytucje oświatowe,

· wewnętrzny system diagnozowania własnymi narzędziami badawczymi,

· wnioski rady pedagogicznej do dalszej pracy (analiza wyników i realizacja)

· ewaluacja i analiza sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych

· realizacja działań wychowawczych i profilaktycznych

· włączanie się rodziców i uczniów w realizację tych programów

· coroczna ewaluacja podejmowanych przez szkołę działań

· systematyczna diagnoza środowiska szkolnego wychowanków

· skonsolidowanie rodziców i uczniów, a także innych mieszkańców wokół problemów szkoły i jej centralnej roli w społeczności lokalnej,

· doskonalenie działań w organizacji uroczystości szkolnych, z aktywnym udziałem rodziców i członków ich rodzin, np. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka i Sportu, Dzień Ojca, Wigilia dla rodziców, Pasowanie na gimnazjalistę ,Dzień Patrona Szkoły, uroczyste apele

 • na bieżąco i sukcesywne dokonywanie drobnych napraw i remontów w granicach przyznanych środków finansowych .
 • racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi. Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych - szukanie sponsorów i oszczędności w placówce
 • doposażanie sali gimnastycznej
 • systematyczne wzbogacanie biblioteki szkolnej w nowości czytelniczo – medialne

a także rozwinięcie inicjatyw w kierunku:

· realizacji programów napisanych samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami , lub taki wybór, czy też konstrukcja programu, aby zapewniał każdemu uczniowi ciągły postęp i sukces,

· systematycznej analizy i weryfikacji szkolnych programów nauczania,

· efektywnego poszukiwania nowatorskich form i metod pracy,

· indywidualizacji procesu nauczania i wymagania względem uczniów,

· przezwyciężania trudności dydaktycznych oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów,

· systematycznego uczestnictwa uczniów w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach na szczeblu szkolnym i pozaszkolnym,

· umiejętnego i twórczego stosowania systemu oceniania. Systematyczne ocenianie, stosując jasne kryteria, co w znaczny sposób wpłynie na podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów.

[...]

 

Pobierz lub zobacz cały dokument :: Koncepcja pracy ZS5 ::

 

Wyszukiwanie

Zasoby

RODN WOM Katowice
Portal Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Katowicach.
MEN
Ministerstwo Edukacji Narodowej. Aktualności, szkoły różnych szczebli, instytucje podległe. Zamówienia publiczne, akty prawne.
Kuratorium Oświaty
Portal Kuratorium Oświaty w Katowicach. Konkursy, projekty, programy; awans zawodowy...
Drużyna ZHP
Strona internetowa 12 harcerskiej drużyny wielopoziomowej "Płomienie przyjaźni" z Bełku.
Linux
Serwis popularyzujący system Linux oraz wolne oprogramowanie w Polsce.

Kto jest online?

Naszą witrynę przegląda teraz 85 gości